خانم پروانه کیانی

Parvane Kiani

مدیر مسئول فصلنامه International Journal of Business Management and Entrepreneurship (IJBME)

Researcher ID: (371262)

1
4

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

تالیفات

  • کتاب مسئولیت اجتماعی سازمان (انعکاس/ رشت) - 1399 - فارسی
  • کتاب مدیریت آموزشی (انعکاس/ رشت) - 1399 - فارسی
  • کتاب حسابرسی (انعکاس/ رشت) - 1398 - فارسی
  • کتاب برگی از فضائل امیرالمومنین (انعکاس/ رشت) - 1398 - فارسی