آقای دکتر سعید باطبی

Dr. Saeid Batebi

گروه فیزیک دانشکده علوم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367975)

20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی