آقای دکتر محمد جانفدا

Dr. Mohammad Janfada

گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (361958)

18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور