آقای دکتر مجید آقایی

Dr. Majid Aghaei

مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم

Researcher ID: (361321)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.