آقای دکتر هادی حیدری

Dr. Hadi Heidary

استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360945)

8
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی