آقای دکتر مجید محمدی

Dr. Majid Mohammadi

استادیار گروه مهندسی شیمی -انرژی دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360931)

35
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی