آقای دکتر ناصر اقبالی

Dr. Nasser Eghbali

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

Researcher ID: (347229)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.