آقای دکتر مه لقا قربانی

Dr. Mahlagha Ghorbani

استاد گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

Researcher ID: (346917)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.