آقای دکتر عباس عمادی

Dr. Abbas Emadi

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (341539)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور