آقای دکتر کارن روحانی

Dr. Karen Rohani

نائب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (339686)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.