آقای دکتر سید مرتضی میردهقان

Dr. Seyed Morteza Mirdehghan

دانشیار بهینه سازی دانشگاه شیراز

Researcher ID: (337884)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.