آقای دکتر یوسف درویشی

Dr. Yousef Darvishi

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

Researcher ID: (336635)