آقای دکتر سید اکبر خداپرست

Dr. Seyed Akbar Khodaparast

دانشیار ، دانشگاه گیلان

Researcher ID: (336133)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.