خانم مهندس المیرا گل محمدی

Engineer Elmira Golmohammadi

Researcher ID: (33537)

3
3
4

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در کارشناس فنی پروژه (تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در سرپرست کارگاه (تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در سرپرست اجرایی و نقشه برداری (تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در طراح پروژه های پیاده راه سازی و مرمت بافت فرسوده (تاکنون)