آقای دکتر امیر پورشاهرودی

Dr. Amir porshahrodi

استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس

Researcher ID: (332794)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.