آقای دکتر سیدحامد دلخوش

Dr. Seyed Hamed Delkhosh

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (328823)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور