خانم دکتر فرزانه رحمانی

Dr. farzaneh rahmani

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز

Researcher ID: (327947)

3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی