خانم دکتر رکسانا نیکنامی

Dr. Roksana Niknami

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Researcher ID: (327703)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.