آقای دکتر صادق بلوکی

Dr. Sadegh Bolouki

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (319858)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.