آقای دکتر محمدرضا ظفری

Dr. mohammadreza zafari

کارمند دولت و استادیار دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313688)

5
2
1

پدر - مدیر مالی - کارشناس حقوق

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سوابق شغلی و تخصصی

  • سازمان ارتباطات و فنآوری اطلاعات (1383-تاکنون)