تاثیرفعالیتهای بازاریابی برکیفیت ارتباطات مورد مطالعه: ادارات پست استان گیلان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 416

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCONF01_104

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

یکی از بارزترین ویژگیهای عصر حاضر، تغییرات وتحولات شگرف ومداومیاست که درشرایط اجتماعی وفرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه وفراملی آنها روی میدهد. فعالیتهای بازاریابی توصیف مجموعه ای از حیطههایی است که درآن شرکت نیازبه علاقه مندی ورضایت بخشی موثرمشتریان دارد. از این رو، درتحقیقحاضربه بررسی تأثیرفعالیتهای بازاریابی برکیفیت ارتباطات درادارات پست استان گیلان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان ادارات پستاستان گیلان میباشندکه ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 367 نفر ازبین جامعه آماری تحقیق به عنوان نمونه آماریانتخاب شدند. این پژوهش ازنظرهدف تحقیق، ازنوع کاربردی وطرح تحقیق دراین پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. همچنین ازپرسشنامه استاندارد (ال الک و همکاران2014 (برای گردآوری دادهها کمک گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آزمونهای کولموگوروفB اسمیرنف جهتتعیین نوع توزیع داده هاو بهره گیری از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر برازش کلی مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت ارتباطات با مشتریان در ادارات پست استان گیلان بررضایت مشتریان واعتماد مشتریان تاثیر مثبت، مستقیم ومعنیداری دارد. همچنین متغیرهای رابطه گرایی، افشای متقابل وفعالیت های بازاریابی برکیفیت ارتباطات با مشتریان در ادارات پست استان یلان تاثیرمثبت، مستقیم ومعنی داری دارد اما متغیرهای ویژگی ارائه دهنده خدمات ومشتری گرایی بر کیفیت ارتباطات با مشتریان درادارات پست استان گیلان تاثیرمعنی داری ندارد. همچنین نتایج نشان میدهد که کیفیت ارتباطات با مشتریان در ادارات پست استان گیلان برتبلیغات دهان به دهان تاثیرمعنی داری ندارددرصورتی که کیفیت ارتباطات به مشتریان برتداوم رابطه وکیفیت ارتباطات با مشتریان در ادارات پست استان گیلان بر پیامدهای آن (تداوم رابطه وتبلیغاتدهان به دهان) تاثیر مثبت، مستقیم ومعنی داری دارد. در نهایت براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای مدیران و کارشناسان ادارات پست ارائه شده است .

نویسندگان

محمدرضا ظفری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کامبیز شاهرودی

دکترای مدیریت بازرگانی استراتژیک و دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد رشت

ریحانه دوستدارفشتکه

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری