آقای دکتر محسن جهانشاهی

Dr. Mohsen Jahanshahi, Senior Member, IEEE

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member

Researcher ID: (313227)

44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور