آقای دکتر مرتضی رجبزاده اوغاز

Dr. Morteza Rajabzadeh oghaz

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

Researcher ID: (312517)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.