آقای دکتر علی گنج بخش صنعتی

Dr. Ali Ganjbakhsh sanatee

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان

Researcher ID: (311904)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.