خانم دکتر زهرا نورمحمدی

Dr. Zahra Noormohammadi

گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

Researcher ID: (311658)

22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور