آقای دکتر رمضانعلی خاوری نژاد

Dr. Ramezan ali Khavarinejad

استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران

Researcher ID: (311654)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.