آقای دکتر حیدر رئیسی

Dr. Heydar Raeisi

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (304017)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور