آقای دکتر محمد خنجری صادق

Dr. Mohammad Khanjari sadegh

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (303629)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.