آقای دکتر رضا پژوهش

Dr. Reza pazhouhesh

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (300180)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور