آقای دکتر مسعود امان

Dr. Masood Aman

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (299661)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور