آقای دکتر ناصر آبروش

Dr. naser abravesh

سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار

Researcher ID: (288590)

3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور