آقای مهندس امین سید شریفی

Engineer Amin Seyed Sharifi

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست

Researcher ID: (282917)

3
1
1
1
3

تالیفات

 • طرح پژوهشی حذف نیترات از آب آشامیدنی با نانو ذرات آهن (ISI) - 1400 - انگلیسی
 • پایان نامه پایش زیستی رودخانه قره سو (Book) - 1395 - فارسی
 • کتاب آلودگی های محیط زیست (Book) - 1400 - انگلیسی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، آلودگی علوم و تحقیقات1393-1395

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر تحقیق و توسعه (R&D)  (1390-1401)

جوایز و افتخارات

 • جوان برتر محیط زیست توسط وزارت کشور

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • بیش از پنجاه دوره تخصصی - TUV Italy and DNW (1397)
 • عکاسی حرفه ای - اداره کل فرهنگ و ارشاد اردبیل (1396)
 • طراحی حرفه ای - هنرستان فنی و حرفه ای (1397)

سایر موارد

 • رئیس هیات مدیره شرکت پاکزیست
 • عضو نظام مهندسی کشاورزی
 • دبیر بیش از ده کنفرانس علمی معتبر دانشگاهی، ملی و بین المللی