آقای دکتر امید ونداد ونداد

Dr. omid vandad

Researcher ID: (26499)

4
1
2
3
1

تالیفات

  • کتاب شکل دادن به فرهنگ مدرسه (نشر ارشدان) - 1400 - فارسی
  • کتاب اقدام پژوهی (ریسمان) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد دره شهر (1386-تاکنون)