آقای دکتر هژیر دارابی

Dr. hazhir darabi

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

Researcher ID: (260768)

1
1
4
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن تخصصی شهرسازی ایران

تالیفات

  • کتاب بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی شهری (سنجش و دانش) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر پروژه های عمرانی (90-تاکنون)
  • سابقه تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی (1394-1398)