آقای مهندس محمدرضا ناظم بکائی

Engineer Mohammad Reza Nazem Bokaei

دانشجوی کارشناسی ارشد

Researcher ID: (2539)

2
3
7
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران1395-1397
  • کارشناسی صنایع ایمنی صنعتی و محیط کار دانشگاه کار1386-1389
  • کاردانی صنایع ایمنی صنعتی دانشگاه حفاظت و بهداشت کار1383-1385

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر سیستم کیفیت شرکت مقاوم سازی پرمایون (1391-1391)
  • سابقه کار صنعتی در کارمند تولید شرکت گسترش انفرماتیک ایران (1384-1384)
  • سابقه کار صنعتی در مدیریت HSE شرکت تهران دشت بتن (1386-1389)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر داخلی شرکت نشر کبوتر (1385-1392)
  • سابقه کار صنعتی در مسئول هماهنگ کننده معاونت آماد و پشتیبانی نهاد نمایندگی سپاه محمدرسول الله (1392-1394)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس ماهر برنامه ریزی سالانه امور طرح و برنامه شرکت ساپکو (1396-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس مسئول هماهنگ کننده تحلیل سیستم شرکت ایده پردازان جهان پژوه (1394-1396)