آقای دکتر داوود معصومی

Dr. Davood Masoumi

استادیار دانشگاه یوله (Gavle) سوئد

Researcher ID: (229774)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران