آقای ایوب بهلولی

Ayob bohloli

دانشجوی دکتری شهرسازی

Researcher ID: (227160)

2
1
1
1

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس عمران وشهرسازی (1395-1401)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کارگاه تخصصی شهرسازی - همایشهای کشوری شهرسازی (1398)