پایش علمی در شهر دورود

4کنفرانس
793سند علمی
2مرکز علمی
28پژوهشگر
شهرداری دورود

شهرداری دورود در رتبه 133 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 4 مقاله برای شهرداری دورود منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری دورود در تهیه و انتشار 5 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر دورود
مراکز علمی شهر دورود