آقای دکتر سعید فرخی

Dr. Saeed Farokhi

استادیار

Researcher ID: (210695)

3
6

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزش و پژوهش موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش (1399-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مشاور آموزشی ریاست دانشکده (1397-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی کامپیوتر دانشکده شرکت داده پردازی ایران (1392-1394)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل شرکت تترا الکترونیک ایرانیان (1389-1392)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر ارشد شرکت میکرو الکترونیک ایرانیان (1383-1386)
  • سابقه کار صنعتی در شرکت منابع تغذیه الکترونیک Research & Development (1378-1383)