آقای سیدرضا احسان پور

Seyed Reza Ehsanpour

استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران

Researcher ID: (186886)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور