آقای دکتر بهزاد زنجانی نژاد

Dr. Behzad Zanjaninejad

استاد دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186718)

14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی