آقای رسول رضوی

Rasoul Razavi

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

Researcher ID: (186716)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران