آقای حمیدرضا حسنی

Hamid Reza Hassani

Professor of Electrical Engineering , Shahed University

Researcher ID: (186619)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران