فرحناز حمدی

دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186223)

8
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی