نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند

سال انتشار: 1378
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRSB-15-1_006

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1398

چکیده مقاله:

این بررسی شامل آزمایشاتی است که در پنج منطقه مختلف چغندرکاری (کرج، همدان، شیراز، میاندوآب و مشهد) در سه سال متوالی اجرا شده و در آن از کود پتاسیم (K2O) در پنج سطح مختلف صفر، 50، 100، 150، 200  کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم استفاده شده است. این تیمارها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. زمان اعمال تیمارها در بهار و قبل از کشت محصول بودو نتایج بدست آمده نشان داد که وزن ریشه و عملکرد شکر تحت تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم قرار گرفته و در سطح اعتماد یک درصد معنی دار شدند. همچنین صفات مذکرو تحت تاثیر مکانهای مختلف، اثر متقابل سال در مکان و تیمار در مکان در سال در سطح یک درصد معنی دار شدند. درصد قند بعنوان مهمترین صفت کیفی در این آزمایش تحت تاثیر تیمارهای مختلف پتاسیم قرار نگرفت اما سایر منابع تغییرات این صفت را تحت تاثیر معنی داری قرار دادند، در گروه بندی میانگین تیمارها از نظر وزن ریشه، درصد قند و عملکرد شکر مشخص شد که این صفات متاثیر از زمان اجرا، منطقه تیمارها و همچنین اثر متقابل آنها بوده است بطوری که تحت تاثیر عوامل یاد شده در گروههای مختلف قرار گرفته اند. نکته مهم اینکه پتاسیم تنها محصول ریشه را تحت تاثیر قرار داد و تاثیر مثبتی بر روی عیار قند نداشت، در نتیجه، عملکرد شک تحت تاثیر مصرف پتاسیم افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جواد گوهری

دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

قاسم توحیدلو

کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند

فرحناز حمدی

کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند