آقای داوود قادرزاده

Davoud Ghaderzadeh

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

Researcher ID: (185407)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران