آقای سید مصطفی موسوی زاده نوقابی

Seyedmostafa Mosavi zadeh

معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گناباد

Researcher ID: (184919)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور