آقای مهدی داوودی

Mahdi Davoudi

دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران

Researcher ID: (184892)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران