آقای ایوب حیدری

Ayoub Heydari

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

Researcher ID: (184890)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران