آقای محمود نیکویی مقدم

Mahmood Nikoyee moghaddam

استاد، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران

Researcher ID: (184191)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.